• 0.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • Mr_Bonn_copy.jpg
 • patient_smile_copy.jpg
 • refraction_copy.jpg
 • refraction_copy_2.jpg
 • teh_staff.jpg
 • ward_health_copy.jpg
     សូមអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកមកទទួលការព្យាបាលភ្នែកឱ្យបានរួសរាន់ មន្ទីរពេទ្យតាកែវធ្វើការជាធម្មតា ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ អ្នកមានប័ណ្ណ បសស អាចមកពិនិត្យ និងព្យាបាលបានដោយមិនបង់ប្រាក់ ! ព័ត៍មានលំអិត ទូរស័ព្ទ : 032 931 324 ឬ 016 504 299
×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

                                                          

                                                                                                               
                                                                                                                         
   

 

Takeo Eye Hospital ( CTEH Activity 2022)  

 

line

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការថែទាំសុខភាពភ្នែកបឋមសម្រាប់បុគ្គលិក​​មណ្ឌលសុខភាព

នៅស្រុកប្រតិបត្តិបាទី និងព្រៃកប្បាស

ថ្ងៃទី ២១​ - ​​២៥​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០២២ នៅមន្ទីរពេទ្យភ្នែកតាកែវ

PRIMARY EYE CARE TRAINING FOR HEALTH CENTER STAFF

At Bati and Prey Kabbas Operational District

On 21 – 25 November 2022 At the Caritas Takeo Eye Hospital

01 03
   

 line

WDS01

World Sight Day-WSD was on October 12-14, 2022 to focus the world’s attention on the importance of eye care.​ We called global sectors and partners to work with us to advocate and educate people to prioritize on their eye health and promote eye care to be accessible, inclusive and affordable to everywhere for everyone.​​ In 2022 to make sure that, everyone pays attention and pledges to #LoveYourEyes# to help in moving further past the International Agency for the Prevention of Blindness- IAPB five million target from September 13 to October 13, 2022. This year 2022 the theme is all about #LoveYourEyes#. It means that to get potential attention on general eye health, so we should be well known about our own eye health issues and had a sight test by professional eye health service providers, and then educate others do the same too.

To get involving to achieve a global target of eye health within five million people worldwide during the world sight day, the Caritas-Takeo Eye Hospital (CTEH) has launched this campaign since beginning October 12-14, 2022 for three days with free of charge for all services to promote people in local catchment communities to be aware by advertising via social medias, walking patients, caretakers, staff and stakeholders to #LoveYourEyes# and give comprehensive eye care services to them directly.Read More... 

WSD02
WSD03

 

 

line

TAKEO EYE HOSPITAL CELEBRATES THE WORLD SIGHT DAY 2022
WSD 704
001

Name:        Mr.Yin Yung

Programme: Caritas Takeo Eye Hospital,
Location: Takeo province, Cambodia

Widower, Mr. Yim Yung is 73 years old, has five children ( 3 daughters), and now he lives with the last single daughter after wife died last 4 years, in Snaeng Romeang Village, Chumreash Pen Commune, Samraong District, Takeo Province. It’s taken 50 minutes by car-around 53 km from Caritas Takeo Eye Hospital (CTEH). He had a vision loss in seeing something in last one year, but he didn’t search other health cares or eye care services to secure his eyes due to power of illiteracy and poor while his village is in the remote area. Because of blindness to limit and make him lost full functional activities completely such as moving to bathroom, field farming work and social connection with other villagers that why he felt disappointment and depression in life so much because he had heard from other rumors that is “illness of getting old to make people become blind somehow”. In that time, his daughter was a daily potential assistance whenever moving to other places especially moving to the toilet frequently. On June 6, 2022, her daughter was informed by villager about eyecare service of CTEH, so she brought her father to CTEH for further eye examination. Thus, the ophthalmologist prescribed that his both eyes had cataract with Visual Acuity-VA right CF1m( can see unclearly finger less than1 meter) and Left eye-VA: CF2m( can see unclearly finger less than2 meter). So, the best way only is eye operation to remove cataract out in order restore vision ”ophthalmologist’s prescribed”. His right eye operation was done on the same day under

subsidy of Seva Foundation successfully. In the morning after eye operated, his right eye VA was 6/24, it means that he is able see clearly as usual, so he is very happy what he has never thought before that he could see again. Now, he can move to other places and work indecently while his daughter has enough time to do other small business to support family. He profoundly thanked to Seva Foundation and CTEH staff in helping “to have a new life”
002
004
Untitled

line

Takeo Eye Hospital ( Love your eyes)

 line

Name: Mr. Ngan Soeun

Programme: Caritas Takeo Eye Hospital,

Location: Takeo province, Cambodia

 

 

 

line

Caritas Takeo Eye Hospital -CTEH is to be an agent in reducing poverty by providing

Compassionate, quality, tertiary care with efficiently trained staff and equipped

with appropriate ophthalmic equipment, instruments and medicines

20years

CTEH, a Comprehensive Eye Care program has been the single largest eye care program in the country since 1997. To attain the vision, the program provides quality diagnostic, curative and rehabilitative eye care in order to eliminate preventable and treatable blindness, train eye personnel in provision of quality eye care and conduct research relevant to eye conditions in Cambodia and neighboring countries.

Read More... 

line

TAKEO EYE HOSPITAL20 YEARS ANNIVERSARY 1997 -2017

banner 20 year 590x180

 

In 1996, Maryknoll launched a rehabilitation program to secure patient with eye problems; meanwhile, there was strong demand of people in the communities regarding knowledge and eye health services. Thus, Fr.John Barth initially projected to respond the requirements of this with an effort to cooperate actively by CBM Germany, H.E Chhea Thang was the former minister of MoH, Dr Te Thong Sin was the former director of Takeo Provincial Health Department (PHD) and Takeo governor especially H.E Sou Phearin was the former governor of the Takeo province had authorized to renovate tuberculosis building to become the Takeo Eye Hospital (TEH) and started receiving patient with eye problems at the first time on February 8, 1997 with the participation of foreigners and local professional staff such as Dr. Staf Nietfeld, Dr. Andy Pyott, Dr. Makus Stephan, Dr. Phok Thon, Dr. Lauren Sothea, MissTitchui Chan, Miss. Lois Dingley, etc. Besides the eye care services, TEH also established a Basic Eye Doctor (BED) and Basic Eye Nurse Program (BEN) to develop human resource skills to expand eye health services across provinces and cities in order to reduce blindness in Cambodia. Read More(khmer)... / Read More(english)...

line

Name: Ms. El Yoeun
Programme: Caritas Takeo Eye Hospital,
Location: Takeo province, Cambodia
El Yeoun

The window, Ms. El Yoeun is 58 years old under supported by her five married sons and unmarried daughterand lives in Tra Tieth Village, Champie Commune, Bati District, Takeo Province around 50km far from the Caritas Takeo Eye Hospital (CTEH). However, she is being supported by her kids,Read More...

line

Name: Ms. SomSok
Programme: Caritas Takeo Eye Hospital,
Location: Takeo province, Cambodia
Sam Sok

Ms.SomSokis 68 years old, lives in SraeKuo Village, Cheang Tong Commune, Tram Kak District, Takeo Province, around 28kmfar from the Caritas Takeo Eye Hospital (CTEH). She is a famer and living with her hunsband under supported by her four married sons and daughter in that village. Her vision has been became wost since last seven years that limitted her daily functional activities in managing house work and supporting her family. Read More...

line

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
     មានអ្នកជំងឺភ្នែកច្រើនអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវការជំនួយពីអ្នក សូមចូលរួមជាមួយពួកយើង ដើម្បីគំហើញសារជាថ្មីដល់អ្នកជំងឺភ្នែក There are many eye patients, need your help every day. Join us for their new vision. វិធីក្នុងការ បរិច្ឆាគ តាមរយៈ គណនី For donations Acleda USD Takeo Eye Hospital 0800-04-445807-1-9 Acleda KHR Takeo Eye Hospital 0800-04-445807-2-0 ABA USD TAKEO EYE HOSPITAL 003-914-537 ABA KHR TAKEO EYE HOSPITAL 003-914-539

Contact Us

If you would like to get more information about our organization and

our core programs or If you wish to send us any inquiry orany feedback

,please contact usvia E-mail or through the address below:

Phone Number: (855) 032 931 324 / 016 504 299

E-Mail Address: teh@caritascambodia.org

Website: www.teh.caritascambodia.org

 

 

 

Case studys

 

INFORMATION

Patient’s First Name: Ms. Sor Sareth

Programme: Caritas Takeo Eye Hospital,

Location: Takeo province, Cambodia

  01
 

Ms. Sor Sareth is 63 years old, lives with husband is 78 years old, who has multiple chronic health diseases, in Prey Mean Village, Prey Sloek Commune, Treang District, Takeo Province where is around more than 45 km from the Caritas Takeo Eye Hospital (CTEH). She has two sons but right now she is living with last son (single) because her oldest son got married and moved far way to live with his wife.Read More...

line

 

Name: Mr. You Khan

Programme: Caritas Takeo Eye Hospital,

Location: Takeo province, Cambodia

  You khan
 

The farmer, Mr. You Khan is 63 years oldandlives

with his wife, four sons and a daughter in

Krosang Pol Village, Ta ou Commune, Kirivong District,

Takeo Province, around  76km from

Caritas Takeo Eye Hospital(CTEH).Read More...

VDOs youtube

Name: Kong Yoeung
Programme: Caritas Takeo Eye Hospital, CBM
Location: Takeo province, Cambodia.

Logos

 • Caritas_logo-01.png
 • logo_TEH_New_copy.jpg
 • Seva.jpg
 • Y_japan_heart_logo.png

VisitorTEH

United States 73.5% United States
Cambodia 16.7% Cambodia
China 2.4% China

Total:

32

Countries
002490
Today: 8
This Week: 8
This Month: 86